12162017Σαβ
ΕνημέρωσηΠεμ, 09 Νοε 2017 11am

Εκπαιδευτικά

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

    
ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
     ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
                                       Του Νικολάου Σοφ. Βερναδάκη*
 
Μια δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν τα κατάφεραν στο παρελθόν... Γι' αυτούς που γύρισαν τις πλάτες τους στο σχολείο γιατί τους προκαλούσε οργή και απογοήτευση. Όσοι εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση τότε, μπορούν σήμερα να ξαναπροσπαθήσουν σ' ένα σχολείο διαφορετικό.
    
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία γυμνασιακής βαθμίδας που απευθύνονται σε πολίτες άνω των 18 ετών, οι οποίοι για ποικίλους λόγους δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μια σημαντική καινοτομία για την Ελληνική εκπαίδευση, καθώς στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών έχουν υιοθετηθεί καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και αναπτύσσονται περιεχόμενα μάθησης που βασίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, στοχεύοντας στην κοινωνική τους επανένταξη.
 
Παρά την θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τον νόμο 1566 του 1985, αρκετοί είναι οι νέοι στην χώρα μας που δεν ολοκληρώνουν σήμερα το Γυμνάσιο.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένους νομούς της χώρας μας το ποσοστό των νέων που έχουν εγκαταλείψει την υποχρεωτική εκπαίδευση ξεπερνά, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων το 12% με αυξητικές τάσεις όσο προχωρούμε σε μεγαλύτερες ηλικίες (Δρεττάκης 2004). Από σχετικές έρευνες που έχουν γίνει διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της σχολικής διαρροής και της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών, καθώς εγκαταλείπουν κυρίως παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα ή από υποβαθμισμένες αστικές ή αγροτικές περιοχές. Επιπλέον η διακοπή της φοίτησης για ορισμένους νέους συνδέεται συχνά με την σχολική τους επίδοση ή και με την στάση  εκπαιδευτικών που αδιαφορούν για τους συγκεκριμένους μαθητές και τα προβλήματα τους.
 
Στον βαθμό λοιπόν που οι εκπαιδευτικές ανισότητες συνιστούν αποκλεισμό των πολιτών από την άσκηση ενός βασικού δικαιώματος όπως αυτό της μόρφωσης, η αποστέρηση στον τομέα αυτό οδηγεί σε εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση σε κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς οι νέοι αυτοί αποκλείονται ταυτοχρόνως και από άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως η απασχόληση (Χρυσάκης 1999: 119, Καβουνίδη 1999: 49). Για την επίλυση του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε, στα πλαίσια των πολιτικών της δια βίου μάθησης, την δημιουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την επανένταξη στην εκπαίδευση των νέων, κυρίως ανέργων, που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν συνεπώς, τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Η σύνδεση με τις ανάγκες της ζωής και την αγορά εργασίας, η ποικιλομορφία στα προγράμματα και η καινοτομία στις μεθόδους διδασκαλίας αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά των Σ.Δ.Ε. που ιδρύθηκαν σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στην Ελλάδα τα Σ.Δ.Ε. θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο το 1997 και αποτελούν ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο δίνει την δυνατότητα σε πολίτες άνω των 18 ετών να ολοκληρώσουν σε 18 μήνες την υποχρεωτική εκπαίδευση, αποκτώντας παράλληλα τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.
 
Τα Σ.Δ.Ε. δεν επιδιώκουν να εστιάσουν μόνο στα τεκταινόμενα στην αγορά εργασίας, αλλά  στη όλη προσωπικότητα του εκπαιδευομένου, στην κριτική του σκέψη, στην μαθησιακή του ικανότητα και στις κοινωνικές του αξίες, προκειμένου αυτός να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υποχρεώσεις του ως ενεργού πολίτη με πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους (Βεκρής 2003:20).
 
Βασικός μοχλός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Σ.Δ.Ε. αποτελούν οι εκπαιδευόμενοι που φοιτούν σε αυτά, καθώς η δομή του προγράμματος σπουδών, η οποία δεν υπακούει σε ένα αυστηρά καθορισμένο και κεντρικά διαμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως γίνεται στα υπόλοιπα σχολεία και η επιλογή των μαθησιακών περιεχομένων υπαγορεύονται, κυρίως, από τις ανάγκες των μαθητών, τις εμπειρίες τους, τα κίνητρα και τις δυνατότητες τους.
 
Η έλλειψη βασικής εκπαίδευσης αποτελεί κύριο γνώρισμα τους, ωστόσο η προσωπική πορεία που ακολούθησαν μετά την διακοπή της φοίτησης τους και οι εμπειρίες που αποκόμισαν, τους προσδίδουν επιπλέον χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από άλλες μαθησιακές ομάδες, όπως για παράδειγμα από τους μαθητές ενός σχολείου αναφοράς. .
 
Ως εκ τούτου, η διδασκαλία οικοδομείται γύρω από τη συνεργασία σε μικρές ομάδες15- 20- ατόμων, χωρίς το άγχος και την επιβάρυνση της κατ' οίκον μελέτης και των εξετάσεων.
 
Το γεγονός αυτό επιβάλλει και την επιλογή, εκτός των άλλων, διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης σε σχέση με τις αντίστοιχες που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα σχολεία….
 
Για το σκοπό αυτό έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών γνωστικά αντικείμενα όπως: η Ελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, οι Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, η Αγγλική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Αισθητική Αγωγή
 
Oι   εκπαιδευόμενοι   αποτίμησαν   θετικά   την επιστροφή τους στη σχολική εκπαίδευση και τη φοίτησή τους στο ΣΔΕ. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι απέκτησαν πλήθος γνώσεων και δεξιοτήτων που ενδέχεται να τους βοηθήσουν στην επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη, ενώ έδωσαν έμφαση στο ότι κατάφεραν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, γεγονός που θα τους ενισχύσει στη μετέπειτα πορεία τους.
 
 Προπαντός, η φοίτησή τους στο ΣΔΕ φαίνεται ότι τους βοήθησε να μετατρέψουν τα αισθήματα ενοχής που είχαν για προηγούμενες αποφάσεις τους, σε αισθήματα ελπίδας για το μέλλον τους.
Η επιθυμία και η αποφασιστικότητα που έδειξε η πλειοψηφία των ατόμων για συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, αποδεικνύει τη συμβολή του συγκεκριμένου σχολείου στη μεταστροφή της στάσης τους απέναντι στη σημασία και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και από την άλλη, στην ανάγκη υποστήριξης από την πολιτεία και διεύρυνσης του θεσμού των ΣΔΕ.
 
Από την εμπειρία μου στο Σ.Δ.Ε  έχω να πω ότι είναι ένα σχολείο με ώριμους και υπερώριμους στα χρόνια μαθητές που επιμένουν να μένουν παιδιά και να συμπεριφέροντε σαν αιώνιοι αγέραστοι έφηβοι που βγήκαν στην αναζήτηση του χαμένου θησαυρού της γνώσης.
 
 Ενός θησαυρού που θα γίνει κτήμα του καθενός που επιμένει με πείσμα και κουράγιο ως το τέλος. Ποιο τέλος όμως;
 
Αυτό που θα γίνει ξανά καινούρια αρχή μια και η περιπέτεια της γνώσης και της αναζήτησης δεν έχουν τελειωμό.
 Ειδικά για ανθρώπους που πάλεψαν χρόνια και γνωρίζουν από δική τους πείρα πως τίποτε δε χαρίζεται.
 Που ένιωσαν τη χαρά του καινούριου, την έκπληξη της ανακάλυψης, την ευφορία της έκφρασης και την ικανοποίηση της δημιουργίας.
 
 Που μπορείτε να διαπιστώσετε κι εσείς, ως επισκέπτες μας, αν έχετε την υπομονή να περιδιαβείτε το χώρο μας και να γνωρίσετε τα θαυμαστά που κάνουν οι  εκπαιδευόμενοι μας με τους καθηγητές τους.
Οι καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας συνεχώς επιμορφώνεται και παίζει το ρόλο, όχι του μεταδότη των γνώσεων, αλλά του εμψυχωτή, του συνεργάτη και του συντονιστή, ο οποίος διαμορφώνει και αξιολογεί το πρόγραμμα σπουδών μαζί με τους εκπαιδευόμενους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Τους καθηγητές τους που είναι πάντα πλάι τους και  αφουγκράζονται τα αιτήματα και ανιχνεύουν τις ανάγκες τους, γιατί βλέπετε είμαστε ένα σχολείο όχι από τα συνηθισμένα.
 
 Είμαστε ένα σχολείο ξεχωριστό.
 
  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (2 εννιάμηνα επίπεδα).
 
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 21 ώρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε απόγευμα από 17:30 έως 21:15
 
Στοιχεία για επικοινωνία
 
Τηλέφωνο    2821051132             
Ταχυδρομική διεύθυνση     
Ελευθερίου Βενιζέλου 1
Ηλεκτρονική αλληλογραφία  
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
*Μηχ/γος – Ηλεκ/κός Μηχανικός